Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

 +38(097)619 00 99 Viber
ООО"Сервис-Безлим"
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота «Підвищення прибутковості промислового підприємства»

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 65 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 10391

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber
Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління прибутковістю на підприємстві
1.1. Сутність прибутку на підприємстві
1.2. Порядок формування і використання прибутку на підприємстві
1.3. Методологічні основи вимірювання прибутковості діяльності підприємства
1.4. Управління прибутковістю на підприємстві
Розділ 2. Аналіз прибутковості фінансово-господарської діяльності ВАТ „ІнГЗК”
2.1. Організаційна структура управління ВАТ «ІнГЗК»
2.2. Техніко-економічна характеристика підприємства
2.3. Аналіз показників фінансових результатів ВАТ „ІнГЗК”
2.4. Аналіз показників рентабельності підприємства
2.5. Аналіз системи управління прибутковістю на ВАТ «ІнГЗК»
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління прибутковістю на ВАТ „ІнГЗК”
3.1. Загальні рекомендації по підвищенню прибутковості на промисловому підприємстві
3.2. Прогнозування заходів з прибутковості ВАТ „ІнГЗК” та оцінка їх ефективності
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Висновок
В ході проведеної роботи ми з’ясували, що прибуток підприємства та його рентабельність мають дуже велике значення для його ефективної безперебійної діяльності. Фінансова діяльність, як складова частина господарської діяльності, спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрат коштів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.

Розвиток ринкових вiдносин пiдвищує вiдповiдальнiсть і самостiйнiсть пiдприємств у виробленнi та прийняттi управлiнських рiшень щодо забезпечення ефективностi їхньої дiяльностi. У досягнутих фiнансових результатах виражається ефективнiсть виробничої, iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi пiдприємства. Загальним фiнансовим результатом є валовий продукт.

Прибуток підприємства виступає важливими показниками його діяльності та характеризують фінансовий стан підприємства. Залежно вiд формування та розподiлу виокремлюють кiлька видiв прибутку. Насамперед розрiзняють загальний прибуток i прибуток пiсля оподаткування. У зарубiжнiй економiчнiй теорії та пiдприємництвi загально вживаними є поняття валового, маржинального та операцiйного прибутку.

Процес формування чистого прибутку підприємства проходить ряд етапів. Визначення чистого прибутку здійснюється на підставі фінансової звітності підприємства, де наведені його доходи та витрати.

Дохід (виручка) від реалізації (ВР) продукції (товарів, робіт, послуг) відображає загальний дохід (Д) (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (ПДВ, акцизних зборів і т. ін.).

У складі доходу відображається сума ПДВ та акцизних зборів, які включені до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

1) дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг);

2) інші операційні доходи;

3) фінансові доходи;

4) інші доходи.

Визначення чистого прибутку здійснюється на підставі фінансової звітності підприємства, де наведені його доходи та витрати.

Ефективність та результативність моделі управління прибуток суб'єкта господарювання в ринковому середовищі безпосередньо залежить від рівня адекватності інформаційне методологічного забезпечення такої моделі, під яким необхідно розуміти сукупність інформаційних каналів отримання, первинного зведення, увільнення та обробки фінансової інформації з метою покриття потреб планування та контролінгу процесу формування, розподілу та споживання прибутку суб'єкта господарювання як інтегрального показника ефективності його підприємницької діяльності.

Під моделлю управління прибутком суб'єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів та прийомів прогнозування, планування та контролю затрат та доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня рентабельності діяльності суб'єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених корпоративною стратегією.

Визначаючи поняття управління прибутком, необхідно чітко усвідомлювати, що прибуток не є безпосереднім об'єктом управління, оскільки його абсолютна величина являється результуючим показником і безпосередньо залежить від зміни абсолютних величини інших фінансових показників господарської діяльності суб'єкта господарювання - доходів та затрат суб'єкта господарювання.

В роботі було зроблено аналіз прибутковості ВАТ «ІнГЗК».

Аналіз динаімки і структури доходів показав, що протягом всього аналізованого періоду доходи підприємства були в основному від реалізації продукції (близько 75-80%). В 2005 році порівняно з 2004 роком вони зросли на 735792 тис.грн., а їх структура у всіх доходах зросла на 12,54%. В наступному році доход від реалізації зріс на 41241 тис.грн, проте питома вага зменшилась на 24,62% порівняно з попереднім роком.

Чистий дохід від реалізації мав приблизно таку ж динаміку зміни по рокам.

Інші операційні доходи становили в 2004 році 10,88%, в 2005 році 9,16%, а в 2006 році зросли до 29,93%.

Фінансові доходи у підприємства незначні. Як бачимо, воно не акцентує уваги на отриманні доходів від фінансових операцій. Інші доходи в 2004 році складали аж 9,6%, а в 2006 році знизились до 0,97%. З форми №5 видно, що підприємство протягом останніх 2 років в основному здійснювало фінансові інвестиції, ніж отримувало доходи від них.

Динаміка витрат свідчить про те, що зростання податку на додану вартість за весь період склало 52,4%, а собівартості продукції 40%. Тобто маємо резерви зростання прибутку підприємства.

Якщо адміністративні витрати зросли всього на 19,59%, що є позитивним фактором, то витрати на збут зросли на 72,36%, що примушує підприємство покращувати політику збуту.

Інші операційні витрати зросли в 2 рази, що теж є негативним фактором, який призводить до зменшення валового прибутку.

Позитивним фактором є зменшення фінансових та інших витрат.

Разом всі витрати зросли на 42,59%.

Факторний аналіз прибутку показав, що загальна величина прибутку в 2005 році порівняно з 2004 роком зросла на 275392тис.грн, в тому числі за рахунок зміни обсягу реалізації на 44845,12тис.грн, за рахунок зміни структури і асортименту на 27454,87тис.грн. але найбільше зростання відбулося за рахунок зміни витрат на 1 грн реалізованої продукції, на 203092,01тис.грн.

В 2006 році порівняно з 2005 роком прибуток від реалізації зменшився на 153734тис.грн. при цьому за рахунок зміни обсягу реалізації зріс на 51570,68тис.грн. За рахунок зміни структури і асортименту зменшився на 44752,09тис.грн, а за рахунок зміни витрат на 1 грн реалізованої продукції зменшився на 160552,6тис.грн.

Прибуток підприємства використовується погано. Дивіденди підприємство не виплачує, а всі кошти направляє на рефінансування і подальший розвиток. Для акціонерів це погано, тому що вони не отримують дивідендів на вкладений капітал, а для власників це добре, оскільки більше коштів спрямовується на розвиток виробництва.

Аналіз показників рентабельності показав, що вони є низькими. Особливо це відображається на рентабельності оборотних та необоротних активів.

Проте негативною є тенденція зменшення показників рентабельності в 2006 році порівняно з 2005роком. Так рентабельність продукції в 2005 році порівняно з 2004 роком зросла на 9,51%, а в 2006 році зменшилась на 3,08%.

Рентабельність активів спочатку зросла на 13,1%, а потім зменшилась на 5,7%. Рентабельність необоротних активів зросла на 22,5%, а потім зменшилась на 10,9%. Рентабельність оборотних активів зросла на 32,6%, а потім зменшилась на 12,6%. Теж саме стосується і рентабельності власного і позикового капіталу.

Така ситуація на підприємств є неприпустимою, тому підприємству рекомендується негайно розпочинати заходи по підвищенню своєї прибутковості.

В ході проведеної роботи по плануванню прибутку на ВАТ „ІнГЗК” на наступний рік на основі моделі Дюпона ми не тільки збільшили їх абсолютну величину та показники рентабельності, а й забезпечили підвищення фінансової стійкості підприємства в найближчій перспективі.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!