Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота «Облік і аудит поточних біологічних активів»

(5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 60 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 18170

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
Тип: Дипломна робота
Предмет: Бухгалтерський облік та аудит
Об’єм, арк. 70
Ціна 60 грн
Виконавець, ВНЗ, оцінка (від 3-5) КНЕУ ++++
Рік захисту 2009, номер роботи 18170
Контакти: 0689856464
 

Зміст

Вступ
Розділ 1. Нормативно – методичне регулювання організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів
1.1. Визначення та класифікація біологічних активів
1.2. Оцінка сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
1.3. Формування фінансових результатів від первісного визнання поточних біологічних активів.
1.4. Законодавчо – інструктивне регулювання операцій пов’язаних з надходженням та рухом біологічних активів
 Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку поточних біологічних активів в псп «агрофірма «мрія»
2.1. Економіко –правова характеристика підприємства
2.2. Відображення в документообігу операцій з поточними біологічними активами
2.3. Надходження та рух поточних біологічних активів рослинництва.
2.4. Надходження та рух поточних біологічних активів тваринництва.
2.5. Відображення показників з обліку поточних біологічних активів у фінансовій звітності
Розділ 3. Аудит поточних біологічних активів
3.1. Основні організаційні питання з обліку поточних біологічних активів підприємства
3.2. Перевірка правильності обліку витрат виробництва
3.3. Аудит поточних біологічних активів рослинництва і тваринництва
Висновки
Список використаної літератури.
Додатки.

Висновок

У результаті проведеного дослідження встановлено, що запровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» в практику облікової роботи сільськогосподарських підприємств потребує додаткового фінансового і методичного забезпечення. Насамперед це стосується оплати доступу аграрних підприємств до комерційних сайтів консалтингових фірм, придбання періодичної літератури, яка містить інформацію про поточні ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію тощо.

Поставлене завдання дипломної роботи проводилося згідно з актуальністю вибраної теми і її цілями. В процесі написання роботи була зроблена спроба проаналізувати цілі, що стоять перед бухгалтерським обліком поточних біологічних активів і задачі, які повинен виконувати бухгалтер.

В дипломній роботі на тему “Облік і аудит поточних біологічних активів” на прикладі ПСП “Агрофірма “Мрія”, яка складається з чотирьох розділів, було розглянуто такі важливі аспекти: І. Нормативно – методичне регулювання організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів; ІІ. Організація бухгалтерського обліку поточних біологічних активів в ПСП “Агрофірма “Мрія”; ІІІ. Аудит поточних біологічних активів; ІV. Охорона праці.

Під час написання І розділу дипломної роботи “Нормативно – методичне регулювання організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів” спочатку розглянуто визначення та класифікація біологічних активів.

Біологічний актив - це рослина або тварина, яка у процесі біологічних перетворень може:

- давати сільськогосподарську продукцію та (або ) додаткові біологічні активи;

- приносити економічні вигоди будь – яким іншим способом.

Біологічний актив визнається активом, якщо:

- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на біологічний актив;

- підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням;

- є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності;

- вартість біологічного активу може бути достовірно визначена.

Далі опрацьовано класифікацію біологічних активів, згідно з якою вони поділяються на такі види:

? біологічні активи рослинництва;

? біологічні активи тваринництва.

В пп. 1.2. розглянуто порядок оцінки сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вони відокремленні від біологічного активу.

Первісна оцінка поточних біологічних активів залежить від того, яким шляхом вони надійшли на підприємство.

Біологічні активи можуть бути як створені підприємством у результаті сільськогосподарської діяльності, так і отриманні іншим шляхом (у тому числі куповані, безоплатно одержанні, одержані як внесок до статутного капіталу підприємства).

В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру біологічних активів є штуки, голови. Окремі види біологічних активів тваринництва можуть додатково характеризуватися їх живою масою, якщо на її дату балансу можна достовірно визначити (велика рогата худоба, свині).

На дату проміжних балансів і річного балансу біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (п. 10 П(С)БО 30).

Справедлива вартість визначається сумою, за якою можна здійснити обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами (п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).

Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише за обтяжливими контрактами. Обтяжливим вважається контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.

Сільськогосподарська продукція у натуральному виразі визначається виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці оприбуткування, Поточні біологічні активи справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, відображаються відповідно до П(С)БО 9 (п.24) за найменшою з двох оцінок:

- або первісною вартістю;

- або за чистою вартістю реалізації.

Для вирішення питання оцінки біологічних активів на підприємстві необхідно створити постійно діючу комісію з визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

Рішення комісії щодо справедливої вартості біологічні активи оформляється актом.

Форму акта поки що не затверджено офіційно, тому кожне підприємство може її розробити самостійно, виходячи із своїх потреб.

Акт складається комісією перед оцінкою біологічного активу на певну дату, і в ньому комісія повинна відмітити строк використання бухгалтерією вказаних справедливих цін.

Крім того опрацьовано формування фінансових результатів від первісного визнання поточних біологічних активів.

Унаслідок сільськогосподарської діяльності підприємство отримує Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних протягом звітного (календарного року).

Такі доходи (витрати) визначаються за кожним об’єктом обліку біологічних активів, з цією метою на рахунку обліку виробництва має бути забезпечена відповідність між витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями, та вартістю отриманих біологічних активів і сільськогосподарської продукції за окремими видами біологічних активів та / або їх групами.

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активі визначається на рахунку обліку фінансових результатів шляхом порівняння доходів від первісного визнання з витратами від первісного визнання різних видів біологічних активів або їх груп та відображається у складі результатів операційної діяльності.

Розкрито перелік законодавчо – інструктивне регулювання операцій пов’язаних з надходженням та рухом біологічних активів, основним з яких є Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

В другому розділі дипломної роботи розглянуто організацію бухгалтерського обліку поточних біологічних активів в ПСП «Агрофірма «мрія», де перш за все наведена економіко – правова характеристика підприємства ПСП «Агрофірма «Мрія».

Головною метою діяльності підприємства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Підприємство є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Дане підприємство має статус платника фіксованого сільськогосподарського податку, що має свої відмінності від бухгалтерського та податкового обліку. Також за весь період діяльності підприємство є платником спеціального режиму оподаткування з податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників.

Далі розкрито порядок відображення в документообігу операцій з поточними біологічними активами.

Підставою для бухгалтерського обліку операцій надходження, переміщення і вибуття поточних біологічних активів є первинні документи.

На сьогодні згідно з наказом Мінагрополітики затверджено типові форми первинного обліку біологічних активів «Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах», від 21.02.08 р. № 73. Вони розроблені з метою забезпечення методичних засад формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Основними з яких можна виділити: Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю; Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю.

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі складають особливу групу біологічних активів, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Біологічні перетворення – це процес кількісних і якісних змін біологічних активів, що пов’язані з витратами на утримання тварин, їх годівлю до моменту їх реалізації, забою або переведення до основного стада (довгострокових біологічних активів тваринництва).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про тварин на вирощуванні та відгодівлі окреслені П(С)БО 9 та П(С)БО 30.

При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл, курчат, гусенят, каченят, індичат, щенят) потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше зберігання поголів’я тварин і птиці. Цей порядок наведено в таблиці 2.1.

Крім того, досліджено надходження та рух поточних біологічних активів рослинництва і тваринництва.

Основним джерелом надходження поточних біологічних активів рослинництва є вирощування сільськогосподарських культур підприємством.

Якщо посіви сільськогосподарських культур не досягли зрілості і технологічний процес їх вирощування не завершено, але їх справедливу вартість можна достовірно визначити (наприклад, за вартістю майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції), то вони відображаються у складі поточних біологічних активів на субрахунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю».

При цьому визначається різниця між виробничою собівартістю (дебет рахунка 23) і справедливою вартістю біологічного активу (кредит рахунка 23).

Якщо неможливо визначити справедливу вартість посівів сільськогосподарських культур, що не досягли зрілості (оскільки технологічний процес їх вирощування не завершено), то вони відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності як незавершене виробництво за фактичною виробничою собівартістю (дебет рахунка 23).

Перетворення (вирощування) поточних біологічних активів рослинництва потребує затрат, до складу затрат, згідно з П(С)БО 16 Поточні біологічні активи рослинництва списуються з балансу приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Мрія», як правило, на витрати виробництва в момент початку збирання врожаю сільськогосподарських культур і відображаються в обліку за кредитом рахунка 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю». Основними джерелами надходження біологічних активів тваринництва на приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Мрія» є :

- придбання за плату;

- безоплатне отримання;

- внесок до статутного капіталу на подібні і неподібні біологічні активи;

- вирощування в господарстві – у результаті біологічних перетворень (приплід молодняку продуктивної та робочої худоби, приріст живої маси молодняку тварин і тварин на відгодівлі);

- вибракування продуктивної і робочої худоби зі складу довгострокових біологічних активів тваринництва;

- переоцінка біологічних активів на дату балансу;

- надлишки біологічних активів, виявлені при інвентаризації.

Дане підприємство займається вирощуванням та відгодівлею поголів’я свиней.

Поточні біологічні активи тваринництва, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, що було більш детально розглянуто в 1 розділі роботи. Облік витрат і виходу продукції тваринництва ведуть на рахунку 23 «Виробництво» субрахунку другого порядку 232 «Тваринництво», за дебетом якого відображають витрати, а за кредитом – вихід продукції за справедливою вартістю. Зменшеною на очікуванні витрати на місці продажу.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями поточних біологічних активів тваринництва, обліковуються на окремому субрахунку рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, 2321 «Витрати на утримання поточних біологічних активів тваринництва) за статтями затрат.

В пп. 2.5. наведено порядок відображення показників з обліку поточних біологічних активів у фінансовій звітності.

Дослідивши основні організаційні питання з обліку поточних біологічних активів підприємства в третьому розділі можна зробити слідуючі висновки.

У ході перевірки поточних біологічних активів приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Мрія» аудитор досліджує порядок визнання поточних біологічних активів, їх первісної оцінки та оцінки на дату балансу, а порядок застосування методів вибуття біологічних активів – на відповідність обліковій політиці підприємства.

На практиці застосовується змішаний метод, тобто спочатку на основі вибірки формується сукупність поточних біологічних активів, до якої мають входити різні види та групи поточних біологічних активів, за способами отримання (виготовленні власним способом, придбані, отримані в обмін, безоплатно), яка перевіряється документальними методами, а потім деякі види поточних біологічних активів перевіряють за допомогою інвентаризації.

Склад і порядок визнання витрат підприємства для цілей бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності регламентуються П(С)БО 16.

При проведенні аудиту поточних біологічних активів рослинництва, ми проводимо одночасно аудит виробництва продукції рослинництва. Перш за все перевіряємо ефективність використання земельних ресурсів, своєчасність та правильність нарахування орендної плати.

Аудиторська перевірка поточних біологічних активів здійснюється відповідно до плану й програми аудиту, у визначені строки після ознайомлення з формою бухгалтерського обліку та встановлення виправлення помилок, вказаних аудитором за попереднього аудиту.

Під час перевірки роботи по насінництву з’ясовуємо дотримання підприємством вимог щодо норм сортової чистоти. На підтвердження даного показника підприємство подає зразки посадкового матеріалу до Кіровоградської районної насіннєвої інспекції, де проводять аналіз наданих зразків проб та видають сортове свідоцтво на кожну культуру з зазначеними результатами проведених робіт.

При перевірці збереження поточних біологічних активів тваринництва з’ясовують, чи все поголів’я закріплено за матеріально відповідальними особами та чи укладено з ними договори про матеріальну відповідальність, які мають зберігатися в особовій справі, а також перевіряють наявність у кожної матеріально відповідальної особи кваліфікації, необхідної для догляду за худобою того виду й групи, яка за нею закріплена.

Початковим етапом під час аудиту поточних біологічних активів тваринництва є порівняння фактичного поголів’я тварин з обліковими даними, що дозволяє в першу чергу виявити лишки, чи нестачу тварин.

Отже, основні завдання, які ставилися на початку даної роботи виконані. Згідно розглянутого вище, можна зробити висновки, що дослідження даної теми в даний час є доцільним і актуальним.

 

Отзывы покупателей

Дякую за роботу. Захистив на відмінно!

Всего страниц: 1