Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Облік, аналіз і контроль витрат виробництва зернових культур в ФГ Ізумруд–3 Попільнянського району Житомирської області

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 120 грн.
  • Остаток: 1од
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46490

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст

Вступ.4
Розділ 1. Теоретично-нормативні аспекти механізму формування витрат в процесі господарської діяльності.8
1.1. Економічний зміст витрат виробництва зернових культур в господарській діяльності.8
1.2. Науково-нормативне забезпечення обліку, контролю і аналізу виробництва зернових культур.13
1.3. Механізм та інструменти управління витратами виробництва в сучасних умовах господарювання.17
1.4. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід організації обліку витрат.23
Висновки до розділу 1.30
Розділ 2. Побудова системи облікового забезпечення управління витратами на виробництво зернових культур у фг «ізумруд–3» попільнянського району житомирської області.31
2.1. Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку підприємства.31
2.2. Оцінка стану облікового процесу витрат виробництва зернових культур на підприємстві.47
2.3. Суб’єкти, об’єкти і завдання облікового процесу витрат виробництва зернових культур.52
2.4. Первинний облік витрат виробництва зернових культур.56
2.5. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва зернових культур в системі регістрів.62
2.6. Формування системи управлінського обліку витрат виробництва зернових культур.66
2.7. Витрати виробництва зернових культур в системі показників фінансової, податкової та статистичної звітності.40
2.8. Напрями удосконалення облікового процесу витрат виробництва зернових культур на підприємствах України.76
Висновки до розділу 2.83
Розділ 3. Організація контрольної та аналітичної Роботи в системі управління витратами.85
3.1. Завдання і суб’єкти аналітично-контрольної роботи та користувачів в системі управління витратами виробництва зернових культур.85
3.2. Аналіз виробництва зернових культур на підприємстві.87
3.3. Контроль виробничих витрат на виробництво зернових культур.101
3.4. Оцінка резервів аналітично-контрольної роботи підприємства в системі управління витратами на виробництво зернових культур.111
Висновки до розділу 3.118
Розділ 4. Економічні основи охорони праці і природокористування на підприємстві.120
4.1. Правове та нормативне регулювання охорони праці і навколишнього середовища на підприємстві.120
4.2. Аналіз витрат, пов’язаних з охороною праці та навколишнім середовищем.125
4.3. Заходи по поліпшенню умов праці та охорони здоров’я працівників.131
Висновки і пропозиції.135
Список використаної літератури.139

Висновок

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Проведене дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів організації та контрольно-аналітичної роботи по обліку витрат виробництва продукції зернових культур дозволяє зробити наступні узагальнення.
1. Удосконалення бухгалтерського обліку в Україні зумовлене багатьма зовнішніми і внутрішніми факторами, зокрема розвитком євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участі у міжнародному розподілі та кооперації праці, залученні іноземних інвестицій в економіку України, розвитком недержавних форм власності. Як результат такі процеси вимагають оформлення економічної інформації відповідно до МСБО.
2. Комп’ютеризація обліку витрат на виробництво охоплює широке коло трудомістких операцій. До них відносять: групування виробничих витрат за напрямами витрачання, визначення нормативної (планової) та фактичної собівартості продукції рослинництва, облік відхилень від норм витрат, зведений облік витрат на виробництво, відображення на рахунках синтетичного обліку кореспонденції рахунків.
3. ФГ «ІЗУМРУД–3» має молочно-зерновий виробничий напрямок діяльності з розвиненим м’ясним скотарством. Загальна земельна площа господарства в 2010 році становила 3157,7 га і з них 2578,3 га сільськогосподарських угідь. Протягом періоду дослідження земельна площа господарства не змінилась. В структурі сільськогосподарських угідь на ріллю припадає 88,1%; сінокоси – 0,9%; пасовища – 9,5%. В структурі посівних площ в 2010 році найбільша питома вага була в зернових культур – 49,5% чи 935 га.
4. За період дослідження продуктивність праці по підприємству зросла на 31,0% за рахунок значного зростання продуктивності праці у галузі тваринництва (у 2 рази). З розрахунку на 1-го працівника зайнятого в підприємстві у 2010 році вироблено валової продукції 17358,9 грн., що більше на 4077,5 грн. чи на більше 30,7% від рівня 2008 року.
5. Загальна ефективність господарської діяльності за період дослідження в деякій мірі знизилася, але підприємство залишається прибутковим. В 2010 році було отримано прибутку з розрахунку на 1 середньорічного працюючого 641,1 грн., а на 1 люд.-год. затрачену на виробництво 0,61 грн., з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь отримано прибутку 6,2 тис. грн. Рівень сукупної рентабельності в 2010 році становив 2,8%, що гірше ніж в 2008 році на 13,8%.
6. ФГ «ІЗУМРУД–3» має досить високі показники рентабельності, в той час як багато підприємств даного регіону взагалі являються збитковими. Згідно даних таблиці усі показники рентабельності зростають у період дослідження. Найкращий рівень у рентабельності продажу – 14,65%, рентабельності основної діяльності – 13,45%; рентабельності оборотного капіталу – 12,30%, що свідчить про високий рівень доходності підприємства. Зростання показників рентабельності у динаміці років свідчить про підвищення ефективності виробництва. Підприємство має досить високі показники ліквідності та платоспроможності, а значить підприємство може своєчасно погасити свої зобов’язання.
7. Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком і подається як адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх рівнів управління. Основною метою складання звітності є надання оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу. У ФГ «ІЗУМРУД–3» внутрішньою звітністю з обліку витрат виробництва продукції зернових культур, крім аналітичних і синтетичних рахунків, є “Звіт про рух зернових культур” та “Канали реалізації зерна”. Дані звіти складаються головним бухгалтером підприємства на вимогу керівника щомісячно у розрізі зернових культур.
8. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку обліковий процес відіграє стратегічну роль в управлінні діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, тому способи, методи і прийоми, що забезпечують його раціональну організацію та функціонування потребують постійного удосконалення, що можливе лише на основі глибоких теоретичних досліджень. Основними шляхами удосконалення облікового процесу визначені оптимізація кожного облікового етапу та кожної процедури шляхом впровадження сучасних способів та прийомів вирішення облікових завдань.
9. Вважаємо, що основними резервами збільшення виробництва зерна в ФГ «ІЗУМРУД–3», які були б найбільш прийнятними на сьогоднішній час, є: збільшення обсягу виробництва зерна за рахунок більш раціональної структури посівів; збільшення виробництва продукції за рахунок більш повного використання земельних ресурсів; збільшення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок кращих сортів і внесення азотних добрив.
10. Створення єдиної служби контролінгу і фінансового обліку в ФГ «ІЗУМРУД–3», сформованої за вказаною структурою, надасть такі переваги: забезпечення керівництва повною, достовірною економічною інформацією; попередження, оперативне виявлення та усунення недоліків в роботі, «вузьких місць»; реалізація можливості вироблення альтернативних підходів для прийняття управлінських рішень; визначення резервів зниження собівартості продукції; оптимізація діяльності з точки зору аналітичних позицій; науково обґрунтовані нормативи; постійний характер контролю та система мотивації, що дисциплінує персонал.
11. Аналіз виробничого травматизму ФГ «ІЗУМРУД–3» свідчить, що за період дослідження стан охорони праці на підприємстві покращився. У 2010 р. порівняно з 2008 р., коефіцієнт частоти травматизму зменшився на 38,1 %, показник важкості травматизму – на 26,6 %, коефіцієнт трудових втрат – на 54,6 %. Фактичний рівень фінансування заходів з охорони праці на підприємстві з кожним роком зростає. Зокрема, фактичні витрати на 1 працівника у 2010 р. зросли у 1,3 рази порівняно з 2008 р. Зростання відбулося за рахунок збільшення рівня планових витрат та зменшення чисельності працівників (у 2010 р. план було виконано майже на 100 %). У 2008 р. фінансування охорони праці здійснювалось у розмірі 0,4 % від суми реалізованої продукції, а в 2010 р. ? 0,5 % згідно Закону України „Про охорону праці”.
12. Пропонуємо такі основні заходи щодо поліпшення умов праці та охорони здоров’я працівників ФГ «ІЗУМРУД–3»: вивільнення працівників, які зайняті ручною працею і на роботах зі шкідливими умовами праці; удосконалення режиму роботи працівників; поліпшення санітарно-побутових умов праці; запобігання виробничому травматизмові, зниження захворюваності та поліпшення медичного обслуговування.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!