Товары в корзине

Курсова робота Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень на прикладі ВАТ Запоріжсталь

Артикул: 45373
(0/0)
  • 0 грн.
  • 90 грн.
  • В наявності: 1 од.
  • Вес: 0 кг.
  • 90 грн.

Курсова робота Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень на прикладі ВАТ Запоріжсталь за 2014 рік

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ефективності капітальних вкладень 5
1.1. Сутність та види капітальних вкладень 5
1.2. Джерела фінансування капітальних вкладень 9
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності капітальних вкладень 15
Розділ 2. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності ват «запоріжсталь» 25
2.1. Загальна характеристика підприємства 25
2.2. Характеристика та напрямки інвестиційної діяльності ВАТ «Запоріжсталь» 28
2.3. Джерела фінансування інвестиційної діяльності 36
2.4. Ефективність інноваційної діяльності 40
Розділ 3. Напрямки удосконалення інноваційно-іновестиційної діяльності 48
3.1. Програма заходів підприємства, спрямована на підвищення ефективності інвестиційної діяльності 48
3.2. Економічне обґрунтування реконструкції сталеплавильного виробництва з переходом на конверторний спосіб виплавки сталі 53
Висновки 60
Використана література 63
Додатки 68
Висновок

В сучасних умовах ринкової конкуренції невід’ємною частиною економічного зростання підприємств є активне проведення інвестиційної діяльності. Її необхідно розглядати як складну систему, що складається з різних за своєю природою процесів та у загальному випадку включає інноваційний процес, процеси організаційно-економічного, інвестиційного та соціокультурного забезпечення нововведень. Інноваційно-інвестиційна діяльність – це така діяльність, при якій вкладені інвестиції трансформуються в інноваційні блага.
Джерела фінансування інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання мають забезпечити баланс між його інноваційними витратами та фінансовими можливостями. До джерел фінансування відносяться державні інвестиції в інноваційний розвиток, приватний бізнес (власні кошти), вищі навчальні заклади, некомерційні організації та іноземний капітал. При цьому основними є два – держава і приватний бізнес.
Для порівняння інноваційних проектів та відбору найкращого використовуються різноманітні показники. Для розрахунку економічних показників, які використовують у процесі відбору проектів, використовують кілька кількісних методів, більшість яких пов’язана з фінансовими аспектами проектів та базуються на використанні кошторисно-фінансових показників.
На стадії інвестиційного забезпечення інноваційних проектів обґрунтовуються обсяги інвестування, джерела надходження інвестицій, можливість залучення конкретних інвесторів та ін. При інвестуванні необхідно орієнтуватись на теперішню і майбутню вартість капіталу, тому що це сприятиме врахуванню ризиків і захисту інвестицій.
У якості об’єкта дослідження у курсовій роботі розглядалось ВАТ «Запоріжсталь». Сьогодні це підприємство є індустріальним гігантом, продукція якого добре відома більш ніж в 100 країнах світу. За об'ємом виробництва воно входить в п'ятірку найбільших підприємств України. Комбінат є виробником високоякісної металопродукції.
При проведенні аналізу інвестиційної діяльності ВАТ «Запоріжсталь» було з’ясовано, що комбінат активно займається інвестиційною діяльністю, постійно проводяться науково-дослідні роботи, у яких ставиться за мету вдосконалення технологiчних процесів, пiдвищення ефективностi виробництва, поліпшення техніко-економічних показників, розширення сортаменту, підвищення якості продукції та покращення екологiчного стану регiону. Виконання зазначених робiт здiйснюється як силами технiчних служб комбiнату, так i фахiвцями наукових органiзацiй України. Стратегiєю комбiнату «Запорiжсталь» є подальше технiчне переозброєння з використанням новітніх технiчних засобiв та технологій.
Фінансування інвестиційної діяльності відбувається за рахунок як власних коштів підприємства, так і з залученням запозичених коштів. Однак більшість інноваційно-інвестиційних проектів фінансується саме за рахунок власних коштів ВАТ «Запоріжсталь», які становлять переважну більшість у загальному об’ємі фінансування такої діяльності впродовж останніх кількох років.
Інвестиційна діяльність, яку проводить комбінат, позитивно впливає на показники його діяльності. Так, на протязі кількох останніх років на комбiнатi впроваджується комплекс науково-дослiдних робiт та заходiв нової технiки, що дозволяє одержувати економiчний ефект в розмiрi не менше 50 млн. грн. на рік. За рахунок рацiоналiзацiї та винахідництва щороку отримується економiчний ефект не менше 35 млн. грн. На комбінаті успішно проводяться заходи з впровадження новітньої техніки та інноваційних методів виробництва. Результатом такої діяльності є виробництво високоякiсної, конкурентоспроможної металопродукцiї, розширення сортаменту, економiя матерiально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів. Ефективність від інноваційно-інвестиційної діяльності, яку проводить ВАТ «Запоріжсталь», можна побачити і в області захисту навколишнього середовища та покращення екології регіону.
Було розглянуто можливі напрямки удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності ВАТ «Запоріжсталь». Було запропоновано цілу низку заходів інноваційного характеру, за допомогою яких комбінат зміг би підвищити ефективність свого виробництва. Запропоновані заходи спрямовані на енерго- та ресурсозбереження, покращення екологічного стану. Два з цих заходів було детально досліджено та обґрунтовано їх економічну ефективність та доцільність впровадження на підприємстві.
Було досліджено ефективність заходу реконструкції сталеплавильного та прокатного виробництва з переходом на конверторний спосіб виплавки сталі i розливу її на установках безперервного розливу слябів з подальшою прокаткою литих слябів на безперервному стані гарячої прокатки «1680». Проведені підрахунки показали, що з 1 грн інвестицій у цей захід буде отримано 1,44 грн дисконтованого чистого грошового потоку за весь період життєвого циклу проекту та 0,25 грн чистого прибутку щорічно. Недисконтований період окупності інвестицій становить 2,50, а дисконтований – 3,47 року. За розрахованими показниками було зроблено висновок, що захід є доцільним до впровадження.
Також було досліджено доцільність будівництва нової лінії соляно-кислотного травлення з пристроєм регенерації вiдпрацьованих травильних розчинів. Розрахунки показали, що з 1 грн інвестицій у цей захід буде отримано 1,18 грн дисконтованого чистого грошового потоку за весь період життєвого циклу проекту та 0,25 грн чистого прибутку щорічно. Недисконтований період окупності цього проекту становить 2,53, а дисконтований – 4,24 року. Відповідно до отриманих показників було зроблено висновок, що проведення даного заходу є доцільним.
Таким чином, обидва запропоновані заходи, які досліджувались на доцільність впровадження, виявились економічно ефективними, що є додатковим підтвердженням необхідності активного проведення інноваційно-інвестиційної діяльності.
Отже, можна зробити висновок, що у проведеному дослідженні досягнуто мети кваліфікаційної роботи та вирішені всі завдання, сформульовані у вступі.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!