Товары в корзине

Курсова робота Фондоутворення як складова документної інфраструктури людства

Артикул: 44
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2015

  • 0 грн.

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ І. Бібліотечні фонди України як генератори документних інформаційних ресурсів 6
РОЗДІЛ ІІ. Національний архівний фонд як складова документної інфраструктури суспільства 22
Висновки 30
Список використаних джерел 33
Висновок

Політика формування фонду бібліотеки здійснюється у відповідності до державних та регіональних програм поповнення бібліотечних фондів з дотриманням принципів державності, прозорості, планомірності, систематичності, динамічності, універсальності, координації між бібліотеками регіону та забезпеченням оптимальної типо-видової структури.

Фондоутворення передбачає визначення основного ядра та удосконалення структури фонду наукової бібліотеки, виходячи з умов нових історичних реалій, пріоритетних напрямків у придбанні друкованих видань та аудіовізуальних матеріалів; удосконалення системи комплектування фонду вітчизняними виданнями, найбільш цінними документами країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Фондоутворення сприяє у формуванні фонду бібліотек регіону.

Фондоутворення передбачає також досягнення вичерпної повноти придбання документів краєзнавчого характеру та розробка механізму оперативного поповнення фондів місцевим обов'язковим примірником, використання різноманітних джерел поповнення фонду, розширення можливостей Інтернет в режимі "автор-видавець-розповсюджувач-бібліотека-користувач", застосування нових тактичних рішень та технологічних процесів в організації комплектування з правом на свободу вибору необхідних для бібліотеки документів, вивчення документного потоку періодичних видань, що дасть змогу розширити їх репертуар, в тому числі на електронних носіях.

Фондоутворення передбачає також здійснення ретроспективного поповнення фондів найбільш цінними виданнями наукового та пізнавального змісту на основі системи досліджень і вивчення укомплектованості фонду українською книгою та місцевим обов'язковим примірником документа, удосконалення розкриття фонду бібліотеки за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарату та електронних баз даних, досягнення повної відповідності ДБА до наявного бібліотечного фонду, підвищення ролі обласної бібліотеки як координаційного центру.

Поглиблення зв'язків з бібліотеками різних систем і відомств, учасницями координації комплектування, та визначення їх ролі і місця у функціонуванні регіонального розподільного бібліотечного фонду, створенні корпоративних каталогів на основі єдиного програмного забезпечення.

Пріоритетним напрямком бібліотекознавчих досліджень є вивчення такого явища духовної культури суспільства як історико-культурні інформаційні ресурси, що є цінною складовою частиною національного бібліотечного фонду України. З метою всебічного розкриття і вивчення типо-видової структури ретроспективних фондів бібліотеки було розпочато наукове обстеження дореволюційного документного масиву з питань бібліотечної справи і суміжних галузей культури. Вивчення бібліотечного фонду здійснюється шляхом книгознавчого і бібліотекознавчого аналізу творів друку за цільовим призначенням, тематичним спрямуванням, мовою, місцем видання, видавничою установою.

Збереження бібліотечних фондів здійснювалося протягом останніх років у відповідності до державної "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр.", для чого передбачалося: проведення комплексу заходів щодо збереження бібліотечних ресурсів, з наданням особливої уваги цінним і рідкісним документам; здійснення моніторингів екологічного стану книгосховищ; вирішення питання про створення центру управління інтегрованим бібліотечним фондом із розгорнутою структурою; участь у створенні державного реєстру "Книжкові пам'ятки України" та створення регіонального реєстру "Книжкові пам'ятки Вінниччини"; активізація роботи обласного депозитарію по накопиченню та збереженню документів краєзнавчого змісту; здійснення наукових досліджень з метою підвищення ефективності та якості роботи з формування, розміщення, використання, збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів; вивчення системи фондоутворення бібліотеки, руху документного потоку для стабільного комплектування та ціленаправленого перерозподілу фонду; розширення міжнародного та вітчизняного книгообміну; удосконалення системи методичного впливу на стан розвитку формування та збереження фондів бібліотек області; розробка проектних і технологічних розрахунків для розширення книгосховища ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та створення обласного депозитарію.

Щодо Національного Архівного Фонду України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства здійснює науково-дослідну роботу в таких основних напрямках, як інтелектуальні засоби доступу до документів Національного архівного фонду України; теоретичні та прикладні дослідження проблем фізико-хімічної збереженості документів Національного архівного фонду України; проведення моніторингу стану архівосховищ та документів Національного архівного фонду України; розроблення галузевих стандартів зберігання документів з різними носіями; розроблення та експериментальне впровадження правил пожежної безпеки, охорони праці та ін. у державних архівних установах; інформаційне забезпечення Держкомархіву та архівних установ України з питань архівознавства, документознавства, спеціальних історичних дисциплін; аналітико-синтетичні дослідження інформації з питань комплектування, зберігання, використання Національного архівного фонду та діловодства в архівній системі України; створення системи комп'ютерних баз даних із науково-технічної, науково-довідкової та проблемно-пошукової інформації для основних напрямів діяльності архівної системи; участь у нормативному, організаційно-методичному та інформаційно-аналітичному забезпеченні інформатизації архівної справи та впровадження систем електронного діловодства.

Отже, сучасний рівень фондоутворення в Україні уможливлює подальші соціально-економічні і політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!